Future Minds

Future Minds öğrencilere 6 farklı alanda, 12 aylık derece programlarına katılarak 21. yüzyıl becerileri ve teknolojik donanımlarını harmanlayarak iş sahibi olmalarına yönelik bir hibrit diploma programıdır. 

Uzun dönem eğitimlerle öğrencilerin tüm dünyada geçerli blockchain üzerine kayıtlı diplomalarla mezun olmalarını sağlayan bu program, mezunlarına deneyim sahibi olmaları ve iş fırsatları sağlama konusunda da destek olur.

WEB DEVELOPMENT / WEB GELİŞTİRME

Öğrencileri web dünyasındaki en güncel teknolojik bilgilerle donatıp, edindikleri bilgileri iş fırsatına çevirme olanağı sunuyoruz.

 • HTML/CSS
 • Node JS (MySQL)
 • Javascript
 • AWS Fundamentals
 • React JS
 • Entrepreneurship


Program Süresi 12 ay.

DIGITAL MARKETING WITH AI / YAPEY ZEKA DESTEKLİ DİJİTAL PAZARLAMA

Dijital pazarlama stratejileri ile yapay zekanın sunduğu sınırsız olanaklar arasındaki ilişkiyi
araştırıyoruz. Yapay zeka analizleri ile Pazar analizlerinde devrim yapabilir ve kampanyalarınızı
benzersiz yöntemlerle yönetebilirsiniz.

AI role in Digital Marketing

 • Content Marketing
 • Social Media Marketing
 • Pay-Per-Click Advertising
 • Analytics and Data Analysis
 • Search Engine Optimization
 • Web Design and UX
 • Email Marketing
 • Video Marketing
 • Affiliate Marketing
 • Influencer Marketing
 • Chatbot and AI-driven Marketing

Program tamamlanma süresi 12 ay.

UI / UX CREATIVE DESIGNER / KULLANICI ARAYÜZÜ UX KULLANICI DENEYİMİ YARATICI TASARIMCI
Kullanıcı ara yüzü ve kullanıcı deneyimi tasarımının heyecan verici alanında uygulamalı projeler ve tasarım araçlarını keşfetmek için sektör profesyonelleri ile iş birliği yapmanızı sağlar.

Design Research

 • Interactive Designs
 • Figma
 • High-Fidelity Prototyping
 • Concept to clickable Prototyping
 • Design for Engineering Handoff
 • Usability testing
 • Building a UI / UX Kit

Programın tamamlanma süresi 8 ay.

INTERNET OF THINGS IoT / NESNELERİN İNTERNETİ
Kapsamlı kurslarla ilk aşamada Phyton kodlama dilini geliştirebilir ikinci aşamada Phyton ile sıfırdan drone oluşturma macerasına girebilirsiniz.

Programın tamamlanma süresi 11 aydır.

Nesnelerin İnternetinin Temelleri

 • 3D Printing the parts of the drone
 • Programming Tello with Python
 • Programming our custom drone
 • Designing our own custom drone
 • Production ready
 • Assembling the drone

Programın tamamlanma süresi 11 aydır.

Cybersecurity / Siber Güvenlik
Şifreleme tekniklerinden , ağ güvenliği protokollerine kadar güçlü güvenlik önlemlerini uygulamayı öğrenip potansiyel siber tehditleri tahmin edip engellemek için etik hackleme sanatında ustalaşabilirsiniz.

 • Kötü amaçlı yazılım
 • Ağ Güvenliği
 • SOC Danışmanı
 • Uygulama Güvenliği
 • CompTIA Güvenliği
 • Hazırlık

Programın tamamlanma süresi 12 ay.

Entrepreneurship / Girişimcilik
İlgi çekici dersler, pratik vaka çalışmaları ve etkileşimli projeler aracılığıyla stratejik düşüncenizi ve liderlik becerilerinizi geliştirecek ve girişimcilik başarısı için gereken inovasyon zihniyetini geliştireceksiniz.

Entrepreneurship  & You

 • Critical Thinking Skills
 • Understanding Learn to Start
 • Collaboration Skills
 • The Journey of Entrepreneurship
 • Creativity Skills
 • The Develop Stage
 • Leadership Skills
 • The Brand Stage
 • Enterprise Skills
 • The Start Stage

Programın tamamlanma süresi 12 ay.

Programa katılmak için kişinin en az 16 yaşında olması gerekmektedir.

Öğrenciler 8-12 sertifika programlarını tamamlayarak diploma almaya hak kazanır. Öğrenci eğitim döneminin ardından sertifika almadan önce mutlaka eğitmenler tarafından birebir mülakata tabi tutulur.

Future Minds Academy ağındaki şirketlerde diplomanız mutlaka değerlendirilir.

Future Minds LABS Nedir?
Future Minds Academy, yüz yüze ve uzaktan öğrenme deneyimlerinin bir karışımına olanak tanıyan hibrit bir sınıf formatı kullanıyor. Bir grup öğrenci canlı derslere katılırken, oturumlara sanal olarak katılan öğrencilerin uzaktan eş zamanlı katılımı da oluyor.

FMA laboratuvarı, öğrencilerin çeşitli projelere katılmaları, tecrübeli konu uzmanlarından mentorluk almaları ve daha fazlası için iş birliğine dayalı bir alan sağlayan, temel araçlarla donatılmış somut bir tesistir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Edunimbus olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. Edunimbus olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Edunimbus veya Edunimbus adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.
 2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
  Kişisel verileriniz, Edunimbus veya Edunimbus adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. Edunimbus olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; Edunimbus, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.
 3. Kişisel Verilerin Aktarılması
  Edunimbus tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
 4. İşlenen Kişisel Verileriniz
  Edunimbus, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Edunimbus olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:
 • Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
  • Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
  • Sağlık : Kan grubu
  • Özel nitelikli kişisel veriler : Din
 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Edunimbus yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. Edunimbus’a ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Edunimbus, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul