Eğitimi Zenginleştiren
Dijital Programlar
Eğitim kurumları ve okullar için yabancı dilden kodlamaya, matematikten yazılıma farklı dijital eğitim çözümleri, hem öğrenciler hem de eğitimciler için tasarlanmış eğitim zenginleştirme araçları ile keyifli ve etkili içerikler.
Türkiye'de lise eğitimine devam eden öğrencilerin ABD'deki lise öğrencileri ile aynı mezuniyet şartlarına sahip olmasını sağlayan Çift Diploma Programı, Amerika Birleşik Devletlerinin en saygın üniversitelerinden biri olan Brigham Young University bünyesinde eğitimlerin planlandığı, hazırlandığı ve yürütültüldüğü çevrim içi lise diploma programıdır.
Birleşik Krallık Eğitim Bakanlığı tarafından akredite okulumuz, yapay zeka destekli çevrimiçi eğitim yoluyla 4 ila 16 yaş arası çocuklara uluslararası ilköğretim müfredatı ile desteklenen zenginleştirilmiş İngiliz müfredatı sunan bir online okuldur.
Yurt dışında üniversite planlarınız için Unibroad Edunimbus aracılığıyla Türkiye'de! Lisans veya lisansüstü eğitimini yurt dışında almak isteyen gençlerin üniversitelere doğrudan erişmesini sağlayan, kullanışlı platformu ile sadece birkaç soru ile size en uygun üniversite ve programı bulmaya, okullar ile direkt bağlantıya geçmeye imkan sunan bir platformdur.
Future Minds öğrencilere 6 farklı alanda atölyelere katılarak 21. yüzyıl becerileri ve teknolojik donanımlarını iyileştirmeye yönelik bir online diploma programıdır. Uzun dönem eğitimlerle öğrencilerin tüm dünyada geçerli blockchain üzerine kayıtlı diplomalarla mezun olmalarını sağlayan bu program, mezunlarına deneyim sahibi olmaları ve iş fırsatları sağlama konusunda da destek olur.
Yapay Zeka İle Konuşarak Yabancı Dil ÖğreninÖğrenciler gerçek bir öğretmenle konuşur gibi yapay zekayla konuşarak ya da gerçek hayattaki yaşanan sahneleri canlandırarak yabancı dilde konuşma ve dinleme becerilerini geliştirebilir.İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca başta olmak üzere 22 yabancı dili konuşarak öğrenme imkanı.
Toyi, çocukların etraflarındaki her şeyi eşsiz oyuncaklara dönüştürmelerini sağlayan doğa dostu, yaratıcı bir oyun kitidir.
''Girişimci Genç Liderler Akademisi”; lise ve üniversite öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini güçlendirerek onları üniversite ve iş hayatına öz yönetimi yüksek, inovatif düşünebilen, girişimci, yaratıcı, çözüm üretebilen bireyler olarak hazırlamayı amaçlayan YÖM I Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından hazırlanmış bir programdır.
Gençlerin kariyere başlamadan önce ve başladıktan sonra ihtiyaç duyacakları 21. yüzyıl becerilerini ve aynı zamanda İngilizce konuşma ve muhakeme becerilerini geliştirmeleri için Singapur merkezli Youthcast kariyere hazırlık eğitim programı Edunimbus'ta.
Okullar, öğretmenler, kurs merkezleri için interaktif oyunlar, gruplar arası yarışmalar ile öğrenmeyi eğlenceli hale getirirken, raporlamasını hızlı şekilde takip imkanı sunan bir eğitim platformu. - Brainko'da her şeyi öğretebilirsiniz. Dosyalar ve sorular ekleyebilir, konu ile ilgili sayfalara link verebilir ,videolar ekleyebilir, ses kaydı alıp paylaşabilirsiniz.
Kodris’in kodlama müfredatı, sınıf seviyelerine göre öğrenen özellikleri dikkate alınarak Türkiye’nin köklü üniversitelerinin Eğitim Fakülteleri ile iş birliği içerisinde geliştirilmiş ve dünyanın en büyük eğitim firmalarından biri olan Pearson tarafından da onaylanmıştır.
Enneagram Mizaç Temelli Öğrenme sistemi, gençlerin eğitim süreçlerini doğuştan getirdiği mizaç özelliklerini ve farklılığını dikkate alarak desteklemenin ve geliştirmenin en tutarlı yoludur. Öğrenmenin ve eğitim süreçlerinin önündeki başlıca engeller mizaçların potansiyel riskleri nedeniyle ortaya çıkmakta ve bu engelleri aşabilmekse mizaçların yapısal özelliklerini tanımak, olumlu özelliklerini geliştirmek, potansiyel olumsuz riskleri en aza indirmekle mümkün olmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Edunimbus olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. Edunimbus olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Edunimbus veya Edunimbus adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.
 2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
  Kişisel verileriniz, Edunimbus veya Edunimbus adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. Edunimbus olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; Edunimbus, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.
 3. Kişisel Verilerin Aktarılması
  Edunimbus tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
 4. İşlenen Kişisel Verileriniz
  Edunimbus, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Edunimbus olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:
 • Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
  • Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
  • Sağlık : Kan grubu
  • Özel nitelikli kişisel veriler : Din
 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Edunimbus yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. Edunimbus’a ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Edunimbus, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul